Thứ Tư, 26/01/2022, 17:34
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Không chỉ chuyện lãi suất

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Không chỉ chuyện lãi suất

Thanh Phương

<p align=”left” class=”SGTOSummary”>
(TBKTSG) – Trong bối cảnh lạm ph&aacute;t, để c&oacute; thể giảm trần l&atilde;i suất huy động v&agrave; l&atilde;i suất cho vay, d&ugrave; chỉ 1 điểm phần trăm, đối với Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước (NHNN) l&agrave; việc chẳng dễ d&agrave;ng. Trong khi đ&oacute;, khối doanh nghiệp – một trong những đối tượng được thụ hưởng kết quả ấy đang đ&oacute;n nhận sự việc n&agrave;y với những t&acirc;m thế kh&aacute;c nhau.</p>
<p class=”SGTOSuperTitle”>
Kỳ vọng l&atilde;i suất vay giảm mạnh</p>
<p>
Tại cuộc b&agrave;n tr&ograve;n do TBKTSG tổ chức hồi đầu tuần n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i ghi nhận c&aacute;c mức độ phấn khởi kh&aacute;c nhau của đại điện c&aacute;c doanh nghiệp tham dự đối với quyết định giảm l&atilde;i suất huy động của NHNN.</p>
<p>
Tổng gi&aacute;m đốc một c&ocirc;ng ty đầu tư nhắc lại một thực tế hồi năm ngo&aacute;i, khi trần l&atilde;i suất huy động được đưa về mức 14%/năm sau nhiều th&aacute;ng &ldquo;nhảy m&uacute;a&rdquo; tr&ecirc;n cao, th&igrave; l&atilde;i suất cho vay cũng kh&ocirc;ng được k&eacute;o giảm l&agrave; mấy! Kết quả l&agrave; doanh nghiệp vẫn phải chịu l&atilde;i suất vay cao ngất ngưởng (18-20%/năm, nhiều lĩnh vực tr&ecirc;n 20%/năm) trong khi bi&ecirc;n độ giữa l&atilde;i suất huy động v&agrave; l&atilde;i suất cho vay của c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng c&agrave;ng được nới rộng, mang lại những khoản &ldquo;lợi nhuận khổng lồ&rdquo; cho c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng, khiến nhiều doanh nghiệp kh&ocirc;ng khỏi &ldquo;chạnh l&ograve;ng&rdquo; trước sự ph&acirc;n h&oacute;a kh&oacute; c&oacute; thể chấp nhận trong bối cảnh kh&oacute; khăn chung. Theo &ocirc;ng Phan Văn Dũng, th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT C&ocirc;ng ty cổ phần Hữu Li&ecirc;n &Aacute; Ch&acirc;u (HLAC) ch&ecirc;nh lệch giữa l&atilde;i suất huy động v&agrave; l&atilde;i suất cho vay chỉ n&ecirc;n ở mức 3 điểm phần trăm l&agrave; hợp l&yacute;, trong khi mức phổ biến tr&ecirc;n thực tế l&acirc;u nay l&agrave; 5-6 điểm phần trăm. &Ocirc;ng n&oacute;i: &ldquo;Chỉ cần c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng chịu giảm 30% lợi nhuận, doanh nghiệp cũng đ&atilde; dễ thở hơn nhiều!&rdquo;.</p>
<p>
D&ugrave; n&oacute;i vậy nhưng nhiều doanh nghiệp cũng khấp khởi hy vọng l&atilde;i suất cho vay trong thời gian tới sẽ giảm. C&oacute; điều, những doanh nghiệp quy m&ocirc; nhỏ v&agrave; vừa cho rằng l&atilde;i suất cho vay nếu chỉ giảm một v&agrave;i điểm phần trăm th&igrave; cũng sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; nghĩa nhiều đối với họ. &Ocirc;ng Nguyễn Tr&iacute; Ki&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty May t&uacute;i x&aacute;ch Minh Tiến, n&oacute;i: &ldquo;Lạm ph&aacute;t đ&atilde; l&agrave;m chi ph&iacute; đầu v&agrave;o tăng cao. Nay hết gi&aacute; điện lại đến gi&aacute; gas tăng, gi&aacute; xăng tăng… Nh&agrave; sản xuất nếu t&iacute;nh đ&uacute;ng t&iacute;nh đủ, gi&aacute; th&agrave;nh sản phẩm buộc phải tăng l&ecirc;n, trong khi cũng ch&iacute;nh lạm ph&aacute;t l&agrave;m người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng thắt chặt chi ti&ecirc;u. Nhiều sản phẩm ti&ecirc;u d&ugrave;ng đ&atilde; kh&ocirc;ng thể tăng gi&aacute; b&aacute;n m&agrave; c&ograve;n buộc phải giảm dưới nhiều h&igrave;nh thức mới mong ti&ecirc;u thụ được h&agrave;ng&rdquo;.</p>
<p>
L&agrave; một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh h&agrave;ng thời trang trẻ em, &ocirc;ng Dương Hoan Tuy&ecirc;n, Chủ tịch ki&ecirc;m Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH Ninh Khương, c&oacute; nhận định giống &ocirc;ng Ki&ecirc;n, rằng trong t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay, l&atilde;i ng&acirc;n h&agrave;ng l&agrave; &ldquo;một g&aacute;nh nặng qu&aacute; nặng&rdquo;, v&agrave; nếu mức giảm l&atilde;i suất qu&aacute; &iacute;t sẽ kh&ocirc;ng đủ k&iacute;ch th&iacute;ch doanh nghiệp tăng vay vốn.</p>
<p>
Tương tự, &ocirc;ng V&otilde; Thanh Li&ecirc;m, Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty TNHH Nguồn Sinh Th&aacute;i (trong lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao), cho biết từ giữa năm 2011 đến nay, &ocirc;ng đ&atilde; phải tăng lương c&ocirc;ng nh&acirc;n ba lần, &ldquo;nhưng cũng chỉ đem lại cho họ gi&aacute; trị tinh thần chứ kh&ocirc;ng thể b&ugrave; đắp nổi mức tăng chi ph&iacute; cuộc sống&rdquo;. Trong bối cảnh chi ph&iacute; sản xuất tăng đồng thời với sức mua sụt giảm, &ocirc;ng Li&ecirc;m cho rằng nhiều doanh nghiệp đang trong t&igrave;nh trạng &ldquo;thở được đến đ&acirc;u hay đến đ&oacute;&rdquo;. Theo &ocirc;ng, t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế hiện nay vừa kh&oacute; cho cả người sản xuất lẫn người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, cần phải được tập trung giải quyết. Nhiều &yacute; kiến đồng t&igrave;nh trong bối cảnh hiện nay, việc hạ 1 điểm phần trăm l&atilde;i suất l&agrave; một nỗ lực lớn của Ch&iacute;nh phủ, song c&aacute;c doanh nghiệp cho biết, việc vay vốn hiện nay l&agrave; &ldquo;buộc phải vay để tồn tại&rdquo;. C&ograve;n muốn n&oacute;i đến &ldquo;vay để ph&aacute;t triển&rdquo; doanh nghiệp kỳ vọng l&atilde;i suất vay về mức 11-12%/năm.</p>
<p>
Nhưng cũng c&oacute; c&aacute;ch nh&igrave;n lạc quan hơn trước chiều hướng giảm l&atilde;i suất. L&agrave; một doanh nghiệp ng&agrave;nh th&eacute;p cần vốn lớn, &ocirc;ng Dũng ở HLAC cho rằng l&atilde;i suất vốn vay d&ugrave; chỉ giảm 1 điểm phần trăm cũng l&agrave; t&iacute;n hiệu đ&aacute;ng mừng. Theo &ocirc;ng Dũng, với đặc điểm ng&agrave;nh th&eacute;p, doanh nghiệp c&oacute; thể vay một khoản vốn đầu tư bằng 150-400% vốn điều lệ. Vốn vay của c&aacute;c doanh nghiệp th&eacute;p c&oacute; thể l&ecirc;n đến h&agrave;ng ng&agrave;n tỉ đồng, nếu được giảm l&atilde;i suất vay 1 điểm phần trăm cũng l&agrave; một khoản lợi kh&ocirc;ng nhỏ cho c&ocirc;ng ty, cho c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng, nhất l&agrave; những doanh nghiệp đ&atilde; ni&ecirc;m yết như HLAC.</p>
<p>
&Ocirc;ng Dũng nhớ lại hơn 15 năm trước, khi HLAC bắt đầu một dự &aacute;n sản xuất ống th&eacute;p với mức vốn đầu tư 3 triệu đ&ocirc; la Mỹ trong khi c&ocirc;ng ty chỉ c&oacute; 10 tỉ đồng, to&agrave;n bộ số c&ograve;n lại phải vay ng&acirc;n h&agrave;ng. &Ocirc;ng n&oacute;i: &ldquo;Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; ng&acirc;n h&agrave;ng cung cấp vốn, chắc chắn ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể thực hiện dự &aacute;n đ&oacute; v&agrave; đ&atilde; kh&ocirc;ng thể khởi sự ng&agrave;nh sản xuất th&eacute;p ống trong nước&rdquo;. Hiện HLAC c&oacute; một dự &aacute;n đầu tư sản phẩm mới – ống th&eacute;p &aacute;p lực, đang tạm ngưng do t&igrave;nh h&igrave;nh kh&oacute; khăn, trong đ&oacute; c&oacute; yếu tố l&atilde;i vay qu&aacute; cao. Nay, &ldquo;trước chiều hướng l&atilde;i suất giảm, HLAC đang hy vọng c&oacute; cơ hội tiếp tục dự &aacute;n n&agrave;y, khi l&atilde;i suất vốn vay về mức hợp l&yacute; hơn&rdquo;, &ocirc;ng Dũng cho biết.</p>
<p class=”SGTOSuperTitle”>
Kh&ocirc;ng chỉ chuyện l&atilde;i suất</p>
<p>
Thật ra, c&aacute;c doanh nghiệp cho rằng kỳ vọng việc l&atilde;i suất giảm đến mức n&agrave;o chỉ c&oacute; &yacute; nghĩa khi doanh nghiệp thực sự tiếp cận được nguồn vốn t&iacute;n dụng. &Ocirc;ng Ki&ecirc;n cho rằng r&agrave;o cản về vốn đối với doanh nghiệp l&acirc;u nay kh&ocirc;ng chỉ nằm ở vấn đề l&atilde;i suất cao m&agrave; điều khiến cộng đồng doanh nghiệp nhỏ v&agrave; vừa lu&ocirc;n cảm thấy &ldquo;&acirc;u sầu&rdquo; l&agrave; cơ chế t&iacute;n dụng thế chấp cứng nhắc. C&oacute; &yacute; kiến cho rằng việc thiếu ph&aacute;t huy luồng t&iacute;n dụng t&iacute;n chấp đ&atilde; kh&ocirc;ng chỉ bỏ qua những dự &aacute;n sản xuất kinh doanh xứng đ&aacute;ng được r&oacute;t vốn m&agrave; c&ograve;n l&agrave;m cho c&aacute;c cơ sở t&iacute;n dụng chẳng kh&aacute;c n&agrave;o những… &ldquo;tiệm cầm đồ&rdquo;, chưa kể c&aacute;i cơ chế t&iacute;n dụng những tưởng l&agrave; chặt chẽ ấy đ&atilde; kh&ocirc;ng ngăn được sự gia tăng c&aacute;c khoản nợ xấu.</p>
<p>
Theo b&agrave; L&ecirc; Thị Kim Thư, Gi&aacute;m đốc kinh doanh C&ocirc;ng ty Sản xuất băng tải Thi&ecirc;n H&ograve;a, tr&ecirc;n cả việc giảm l&atilde;i suất, &ldquo;doanh nghiệp cần những nh&agrave; điều h&agrave;nh tiền tệ l&agrave;m một cuộc c&aacute;ch mạng s&acirc;u sắc&rdquo; về ph&acirc;n bổ t&iacute;n dụng: ng&agrave;nh n&agrave;o, khu vực kinh tế n&agrave;o, dự &aacute;n n&agrave;o cần được r&oacute;t vốn vay một c&aacute;ch kịp thời. Điều n&agrave;y đ&ograve;i hỏi c&aacute;i nh&igrave;n c&ocirc;ng bằng đối với c&aacute;c khu vực kinh tế, c&aacute;c loại h&igrave;nh doanh nghiệp. Điều n&agrave;y cũng cần một đội ngũ thẩm định dự &aacute;n với chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao v&agrave; những cơ chế t&iacute;n dụng linh hoạt, đảm bảo bất cứ doanh nghiệp n&agrave;o, dự &aacute;n n&agrave;o đ&atilde; được thẩm định đủ sức trả l&atilde;i vay th&igrave; đều được vay m&agrave; kh&ocirc;ng cần… thế chấp t&agrave;i sản!</p>
<p>
Cũng theo b&agrave; Thư, đ&oacute; l&agrave; những vấn đề… &ldquo;khổ lắm, n&oacute;i m&atilde;i&rdquo;, tuy nhi&ecirc;n, với những động th&aacute;i mới nhất, việc kh&oacute; tiếp cận vốn vay của nhiều doanh nghiệp dường như đ&atilde; bắt đầu h&eacute; lộ &ldquo;điểm s&aacute;ng ở cuối đường hầm&rdquo; khi đang c&oacute; nhiều tổ chức t&iacute;n dụng một mặt đ&atilde; &ldquo;thấm th&iacute;a&rdquo; với nợ xấu, mặt kh&aacute;c k&ecirc;u ca &ldquo;cũng muốn cho vay lắm nhưng t&igrave;m đỏ mắt kh&ocirc;ng ra dự &aacute;n cho vay&rdquo;!</p>
<p>
C&oacute; &yacute; kiến cho rằng một nền kinh tế được tiếng l&agrave; năng động kh&ocirc;ng lẽ n&agrave;o lại thiếu dự &aacute;n cho vay? Nhiều doanh nghiệp cho rằng c&acirc;u trả lời nằm ở sự r&agrave;ng buộc xơ cứng của cơ chế t&iacute;n dụng?!</p>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới